ค่าบริการคลังสินค้าขาเข้าการบินไทย

ค่าบริการคลังสินค้าขาเข้าการบินไทย เป็นค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บกับลูกค้าผู้มาขอใช้บริการคลังสินค้า ซึ่งประกอบด้วย
  1. ค่าธรรมเนียมใบปล่อยสินค้า (Delivery Order Fee)
  2. ค่าธรรมเนียมคลังสินค้า (Cargo Terminal Charge)
  3. ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้า (Storage Charge)
  4. ค่าบริการความปลอดภัยของมีค่า (Security Handling Charge)
  5. ค่าธรรมเนียมสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Import Handling Fee)
  6. ค่าธรรมเนียมใบกำกับสินค้า (Cargo Permit Fee)
  7. ค่าบริการขนถ่ายรถยนต์ (Automobile Handling Charge)

รายละเอียดในการจัดเก็บค่าบริการ

Charge item
บาท
Handling Charge
Per KG
Min. Per AWB
Remark
ค่าธรรมเนียมใบปล่อยสินค้า
250
ค่าธรรมเนียมคลังสินค้า
1.25
250
ค่าบริการความปลอดภัยของมีค่า
1,000
ค่าธรรมเนียมสินค้าอันตราย
500
ค่าธรรมเนียมใบกำกับสินค้า
30
ค่าบริการขนถ่ายรถยนต์
3,000
 
Storage Charge
Per KG/Per Day
Min. Charge
Free Storage Period
ค่าเก็บรักษาสินค้าทั่วไป
1.50
250
2 วัน
ค่าเก็บรักษาสินค้าอันตราย
1.50
250
24 ชั่วโมง
ค่าเก็บรักษาสินค้ามีค่า
ค่าเก็บรักษาในอุณหภูิมิห้องเย็น
3.00
250
24 ชั่วโมง
ค่าเก็บรักษาสัตว์มีชีวิต

ตารางแสดงวิธีคำนวณค่าเก็บรักษาสินค้าต่อวัน

น้ำหนักสินค้า(ก.ก.)
น้ำหนักที่นำมาคิดค่า
ค่าเก็บรักษาสินค้าต่อวัน/บาท
ค่าเก็บรักษาสินค้าต่อวัน/บาท
เก็บรักษาสินค้า (ก.ก.)
(Normal Cargo)
(Special Cargo)
0 - 50
50
50 x 1.50 = 75
50 x 3.00 = 150
51 - 100
100
100 x 1.50 = 150
100 x 3.00 = 300
101 - 150
150
150 x 1.50 = 225
150 x 3.00 = 450
ฯลฯ
xxx
xxx
xxx

หมายเหตุ :

ค่าบริการคลังสินค้าจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 % ในกรณีค่าบริการก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ลูกค้าต้องยื่นเรื่องขอหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %